otrdiena, 2020. gada 31. marts

Ieteikumi no NAMC mācību centra Amerikā attālinātajam mācību procesam1.     Izmantot muzeju virtuālās tūres, veidot uz redzamo informāciju balstītus uzdevumus;

2.    Šobrīd esot piemērots laiks uzmanību vairāk vērst uz kultūras apguvi un atstāt matemātiku un latviešu valodu nostāk. Noturēt mazu ievada video stundu un aizraut skolēnus, ar kādu tēmu, piemēram, piramīdām, Renesanses laiku utt. un likt veidot projektus (Vēlams skolēnu drošības dēļ noradīt adreses, kurās meklēt informāciju);

3.    Radošā rakstīšana: veidot savu personīgo dienasgrāmatu ar ierakstiem, ko pa dienu dara mājās. Vēlāk būs interesanti pārlasīt;

4.    Vēstules rakstīšanas treniņš, ar sūtīšanu konkrētam adresātam (piemēram, vecmāmiņai, kuru šobrīd nedrīkst apciemot);

5.    Mājturība: publicēt recepti, kas visiem jāizmēģina, tad dalīties ar bildēm un izveidot diskusiju par to, kā veicās gatavošanā;

6.    Mājturība: pārbaudīt visu mājinieku drēbju skapjus, vai nav vajadzība iešūt trūkstošas pogas;

7.    Pārrunāt ar bērniem Veselības mācības tēmās: roku mazgāšana un personālā higiēna.

8.    Stāstīt par to, kas notiek šobrīd pasaulē (izlaižot detaļas par mirstību un sazvērestības teorijām) Bērniem ir jājūtas drošībā, skolotājam ir jāiedrošina uzticēties policistiem un pārējiem valsts ierēdņiem, kuri par mums rūpējas. Skolotājam jāiedrošina skolēni uzdod sev uztraucošus jautājumus un jāsniedz uz tiem atbildes.

pirmdiena, 2020. gada 30. marts

Skolotājiem par attālināto mācību procesu


IZM 13.03.2020.  videokonference par attālināto mācību procesu redzama šeit.
Manuprāt, būtiskākās lietas:

* !!! Šobrīd ministrijas uzstādījums ir, ka bērniem būs jāmācās no rīta, plānotajos stundu laikos un vecākiem jāziņo, ja kāds bērns to nedara, tas skolotājam būs jāfiksē kā kavēta stunda!!! Saprotams, ka šādi plānots novērst bērnu pulcēšanos un staigāšanu apkārt dienas laikā.

interešu izglītība nenotiek

* Darbs projektos saglabājas strādājot attālināti. APP projektā (Māra, Inese) - brīvlaika nedēļa atbilstoši plānotajam stundu skaitam - sagatavošanās darbs. Pēc brīvlaika - nodarbības attālināti (ja tas iespējams).

* Ministrija vēlās, lai maksimāli tiek izmantots tiešsaistes darbs (videokonferenču veidā).
  "Attālinātās mācības nedrīkst būt kā nebeidzami mājasdarbi" 

* !!!Skolotājs var vadīt tiešsasites nodarbības no mājām, viņam nav jāatrodas skolā!!! - īpaši uz mūsu mammām attiecas.

IZM ieteikumi darbam attālināti (shēmas pārskatāmi) - šeit.

Visticamāk galvenais mūsu instruments būs e-klase un uzdevumi.lv. Lūdzu apziniet, vai kādam vēl netrūkst piekļuve, jāatsūta Inesei bērna vārds un tel nr uz kuru nosūtīt paroli. Ar šo piekļuvi tad var strādāt gan e-klasē, gan uzdevumi.lv.
 E-klasi vislabāk izmantot saziņai, kur skolotājs ieraksta katrai stundai uzdevumu, resursus, iesniegšanas veidu un laiku. Var pielikt pielikumus (darba lapas utml)
Uzdevumi.lv - Sadaļa Virtuālā skola, pārbaudes darbi. Skolotājs pats var veidot savus pārbaudes darbus, tos pēc tam viegli pārcelt uz e-klasi (vērtējums). Par Uzdevumi.lv pamācības šeit.

Citi resursi un idejas:
*Soma.lv - šobrīd bezmaksas, piekļuve ar e-klases pasi.
*Zvaigzne ABC Māconis - šobrīd bezmaksas materiāli, jāreģistrējas.
* https://majmacibasresursi.wordpress.com
* http://talmaciba-84vsk.lv/pages/Pirmie_soli/Resursi.html sākumskolai dažādi priekšmeti
* miksike.lv - matemātika
* https://www.kengurs.lv/lv/uzdevumu-arhivs - matemātikas un atjautības uzdevumi
* http://pasakas.letonika.lv/ - "runājošās pasakas" ar uzdevumiem. Sākumskola, pirmskola
* https://www.lasamkoks.lv/ - latviešu valoda no pirmsskolas līdz pusaudžiem (grāmatas)
* http://krokotak.com/  - mākslai un rokdarbiem 
* https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/ - virtuālie muzeji, izstādes un ekskursijas
* https://izglitiba.saldus.lv/aktuali/aktualitates/posts/noderiga-informacija-pedagogiem-skoleniem-vecakiem/ - noderīgi resursi no Saldus.lv

* Youtube resursi - dokumentālās filmas, eksperimenti - šeit paveras plašas iespējas. 
* Uzdevumi ārpus datora ar praktisku darbošanos - filmēšana, sacerēšana, dzejošana, deklamēšana, prezentāciju veidošana (powerpoint vai uz lapas), ģimenes izpēte - ciltskoks utt. utjp.

Saziņas iespējas un dokumentu koplietošana:
* e-klase, WhatsApp, sms, telefoniski.
* Zoom
* Meet.jit.si

* https://manaklase.weebly.com/ - Auces materiāli par tiešsaistes rīkiem - domu kartes, piezīmju sienas, sadarbība internetā utt.
* https://classroom.google.com/h 
* Onedrive - skolotājs izveido dokumentu un var nosūtīt skolēniem saiti ar tiesībām rediģēt - var veidot klases vai grupas projektu (tādā veidā ir mūsu darba plāns un visas pierakstu lapas)
*ej.uz/ - garo saišu saīsinātājs (var savai saitei piešķirt jebkādu, īsu(!) nosaukumu)

ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

Aktuāla informācija no IZMPēc skolu lūguma nosūtu pieeju notikušajām videokonferencēm un citu aktuālo informāciju:

  1. 2020.gada 13.martā. Latvijas Pašvaldību savienībā.

  1. 2020.gada 18.martā. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē.
    //cdn.tiesraides.lv/saeima.lv/20200318120502_saeima.lv.3_0

3. 2020. gada 19.martā Izglītības un zinātnes ministrijā: https://www.youtube.com/user/IZMvideo
VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

  1. Kultūras ministrijas piedāvātie Ē kultūra, digitālie resursi un E-pakalpojumi

Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa “Informācija par Covid-19”, lai ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu aktuālo informāciju kultūrizglītības jomā. Tajā publicēta aktuālā informācija par mācību procesa organizāciju profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, par pedagogu nodarbinātību un darba samaksu, kā arī ir pieejami digitālie mācību līdzekļi un citi kultūrizglītojoši resursi attālinātā mācību procesa īstenošanai mūzikas, mākslas un dejas skolās. Lai veicinātu nozarei aktuālu izglītojošu materiālu pieejamību un skolotāju pieredzes apmaiņu, aicinām izglītības iestādes un skolotājus  iesūtīt savus izglītojošo materiālu un mācību uzdevumu resursus, ar kuriem esat gatavi publiski dalīties.

  1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta informācija:
Vēlamies vērst uzmanību, ka no 2020.gada 12.marta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departaments nevienai izglītības iestādei nav pieprasījis sniegt skaidrojumu izglītības programmu īstenošanas jautājumos.
Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā izglītības iestādes vadītājs patstāvīgi, piemēram ar rīkojumu, nosaka mācību darba organizāciju, tostarp izmantojamās mācību platformas, sociālos tīklus, mācību darba formas, apgūstamās tēmas u.tml.

Mēs regulāri sekojam aktualājiem jautājumiem un risinām tos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru, tostarp aicinām iepazīties un ņemt vērā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izstrādātajās vadlīnijās ietvertos ieteikumus attālinātu mācību īstenošanai

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA SHĒMA STRIĶU SĀKUMSKOLĀ!!! Attālināto mācību laikā plānojam strādāt pēc apstiprinātā nodarbību saraksta. Procesa laikā:

Vecāku pienākumi:
Skolēnu pienākumi
Priekšmetu skolotāju pienākumi
Klašu audzinātāju pienākumi:
Pārliecināties, ka bērns katru darba rītu (no 8.30) atrodas pie viedierīces un ir gatavs saņemt instrukcijas par dienā veicamajiem uzdevumiem.

Dienas beigās pārjautāt, vai paveikts viss dienas gaitā plānotais, sniegt palīdzību, ja nepieciešams.

Ja bērns nevar piedalīties mācībās veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, vecāka pienākums ir nekavējoties ziņot klases audzinātajam, kas tiek fiksēts kā attaisnoti kavētas stundas.

Pārliecināties, lai stundu laikā (8.30 – 14.20) bērni neatrodas ārpus mājas, izņemto gadījumus kad tas nepieciešams mācību uzdevuma veikšanai)

Sekot līdzi, lai digitālo ierīču un interneta sakaru kvalitātei un darba kārtībai, nepieciešamības gadījumā steidzami ziņot, lai varam meklēt risinājumus!
Katru rītu 8.30 atrasties pie pieejamās digitālās ierīces un noskaidrot dienas laikā plānoto e-klasē.

Piedalīties visas plānotajās tiešsasitēs, izņemot, ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ – šādos gadījumos nekavējoties informēt klases audzinātāju (WhatsApp vai telefoniski)

Pildīt visus e-klasē norādītos uzdevumus plānotajos stundu laikos.

Gadījumos, ja e-klases sistēma”uzkaras” – sazināties ar klases audzinātāju un saņemt dienas uzdevumus WhatsApp vai telefoniski
Savlaicīgi (vismaz dienu iepriekš) izplānot veicamos uzdevumus pa klasēm un apkopot tos Word formātā.

Katru rītu (līdz 8.20) iekopēt uzdevumus skolēnu e-klasē. Word dokumentu obligāti nosūtīt Inesei (izmantosim e-klases traucējumu gadījumā).

Savu stundu laikā obligāti ir sasniedzami skolēniem telefoniski vai WhatsApp, iespēju robežās vismaz reizi nedēļā plāno klasei tikšanos tiešsasitē.

Izplānot un nodrošināt atgiezenisko saiti – kādā veidā bērni informēs par uzdevumu veikšanu? Kādā veidā skolotājs paziņos, vai uzdevums ir ieskaitīts, vai ne.
Plānot un vadīt savas nodarbības attālināti – savlaicīgi plānot, nodrošināt atgriezenisko saiti.

Katru rītu (līdz 8.20) iekopēt savus uzdevumus skolēnu e-klasē.

E-klases traucējumu gadījumā nosūtīt skolēniem dienas uzdevumus WhatsApp vai sms (savus un priekšmetu skolotāju).

Fiksēt kavējums e-klasē (ja tādi ir).

Uzturēt kontaktu ar skolēniem, klases skolēnu vecākiem vai aizbildņiem

Sekot līdzi mācību procesam savā klasē, problēmu gadījumā nekavējoties informēt Inesi.
Atceramies, ka neveiksmes gadījumā attālinās mācības tiks pārtrauktas un sekos skolēnu papildus brīvlaiks ar sekojošām mācībām vasarā!

Tikai kopā mēs to varam! Izturību un pacietību mums visiem! 😊