piektdiena, 2018. gada 1. jūnijs

Veicamie darbi pirms aiziešanas pelnītā vasaras atpūtā…
1) E-klases mācību priekšmetu žurnāli (visas stundas, visas tēmas, apguves rādītāji, semestru un gada vērtējumi, pārcelšanas rīkojuma nr, ieskaišu rezultāts)
2) E-klases individuālo nodarbību žurnāli
3) E-klases fakultatīvie žurnāli
4) Personu lietas (atzīmes, pārcelšana)
5) Klases mape (sakārtota)
6) Vasaras darbu grafiks, pēceksāmena protokols
7) Atskaite par paveikto mācību gada laikā un plānoto jaunajam mācību gadam (brīvā formā, atbildes uz jautājumiem “Mani nozīmīgākie sasniegumi 2017./2018.mācību gadā” un “Plānotais 2018./2019.mācību gadā”)
8) Metodisko komisiju (audzināšana, sākumskola, priekšmetu skolotāji) protokoli, darba analīze (paveiktais, tālākie plāni)
9) Atskaite par VPD (ieskaišu) rezultātiem brīvā formā
10) Klases telpa (sakārtota, izvāktas mantas)
11) Fotogrāfijas pārvietotas skolas arhīvā